ANBI

ANBI-gegevens VEG Meppel

De Vrije Evangelische Gemeente inclusief alle onderdelen daarvan zoals zending, jeugdwerk, etc. is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst erkend, zodat uw giften, onder voorwaarden, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

U vindt hier de ANBI-gegevens van onze gemeente:

1 Algemene gegevens

Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Meppel
Telefoonnummer: (0522) 281576
RSIN / Fiscaalnummer: 003744164
Websiteadres: www.vegmeppel.nl
Email: secretariaat@vegmeppel.nl
Adres: Julianastraat 32
Postcode en plaats: 7941 JC Meppel
Postadres: Julianastraat 32
Postcode en plaats: 7941 JC Meppel

De Vrije Evangelische Gemeente Meppel is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 1948. De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

2 Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Meppel ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3 Beleidsplan

Beleidsplan VEG Meppel Periode 2016-2020

De missie van de VEG Meppel voor de komende vier jaar is zich (verder) te ontwikkelen tot een gemeente die:

 • gestalte geeft aan diepgang op gebied van geloofskennis en verscheidenheid op gebied van geloofsbeleving
 • een brede en evenwichtige leeftijdsspreiding kent
 • haar missionaire roeping gestalte geeft door een sterk naar buitengerichte houding in zowel contacten als activiteiten.

Vanuit deze missie komen we tot de volgende beleidsaanbevelingen.

Diensten

 1. Verbreding muziek/liedcultuur door gebruikmaking van beamer en meerdere muziekinstrumenten in de diensten. Prioriteit hoog. Uitvoer: kerkenraad
 2. Bevorderen van meer variatie in soorten diensten (kinderdienst, zangdienst, jeugddienst) en van variatie binnen de bestaande diensten (concept Goede Vrijdag, avondmaalsdiensten, laatste zondag kerkelijk jaar etc.) Prioriteit: middel, uitvoer via ledenontmoetingsavond, voorbereid door kerkenraad.
 3. Bezinning op welkomdiensten: halen we de (missionaire) doelstelling nog wel, zo niet, wat betekent dat voor de huidige welkomdiensten? Daarnaast zoeken naar andere vormen: verbetering kwaliteit/opzet/PR parkdienst, andere vormen die de missionaire doelstelling realiseren. Prioriteit: hoog, uitvoer cie. welkomdiensten.

Overige activiteiten:

 1. Gebedsmoment, gemeenteontmoetingsavond, vrouwengroep, kerstmarkt en Sing-In zijn aandachtspunten waar geen bijzondere beleidsontwikkelingen wenselijk en/of te voorzien zijn.
 2. Het verdient aanbeveling om in de gemeenteontmoetingsavonden regelmatiger en meer expliciet aandacht te vragen voor bezinning op en bewustwording van onze eigenheid, onze beginselen en de identiteit van onze gemeente en de Vrije Evangelische Gemeenten.
 3. Nadenken over plek van zending en evangelisatie, zowel qua betrokkenheid op andere projecten als ook zelf daadwerkelijk uitvoerend oppakken van missionaire en diaconale activiteiten binnen Meppel. Prioriteit: middel, uitvoer: opdracht aan de WZE. Om met voorstellen te komen.

Publiciteit

 • Voortzetten van bestaande PR-kanalen.
 • Nagaan of en hoe we meer kunnen doen met social media (facebook, Hyves, Twitter etc.)
 • Optimaliseren website.

Prioriteit: laag. Qua uitvoer geen afspraken gemaakt.

Jeugdwerk

 1. Kinderwerk heeft prioriteit. We denken aan:
  – vervolg kindermiddag; meer structurele activiteiten voor kinderen (club o.i.d.)
  – vakantie-activiteit (evt. te combineren met het idee van een kindermiddag)
  – verdere verbetering bestaande initiatieven: kindermoment een meer structurele plek in alle diensten, kinderlied, kindernevendienst, themaweek scholen, gezinsdiensten.
 2. Tienerwerk is een knelpunt: we hebben/krijgen tieners. We zijn zelf te kleinschalig om iets op te zetten voor onze eigen tieners. De verwachting dat zij vrienden/vriendinnen meenemen is niet reëel. We stellen voor dat er onderzocht wordt in hoeverre dit iets interkerkelijks zou kunnen zijn: veel kerken hebben (te) weinig tieners, samen kunnen we wellicht wel iets doen.

Prioriteit: kinderwerk hoog, tienerwerk middel. Uitvoer: de huidige werkgroep kind en kerk omvormen tot een werkgroep jeugdwerk en hen vragen om dit op te pakken.

Nieuwe doelgroep: veertigers

Gelet op de leeftijdsopbouw is voorstel om deze doelgroep tot speerpunt van beleid te maken in de komende jaren.
Overwegingen bij de realisering van dit beleidsvoornemen:

 • Aansluiten bij de behoefte van deze doelgroep. Dus niet: wat hebben wij te bieden, maar: wat hebben zij nodig!
 • Ontdekken door mensen te bevragen/met hen in gesprek te gaan: moeders van de kinderen van de kindermiddag, bezoekers van de rommelmarkt of het open huis.
 • Vanuit de behoefte een aanbod realiseren dat past bij de behoefte van de doelgroep en past binnen onze missie en visie als kerk.
  In dat kader noemen we ook de buurt als prioriteit: gekoppeld aan de afronding van de herinrichting van ons kerkgebouw is er een open huis voor(met name) buurtbewoners. Ook dat kan contactmoment zijn met deze nieuwe doelgroep.OPMERKING: We zien de keuze voor deze nieuwe doelgroep, de prioriteit voor kinderen en de gerichtheid op de buurt als drie elkaar (mogelijk) versterkende componenten en daarmee als speerpunt voor ons beleid.

Prioriteit: middel/hoog. Uitvoer: kerkenraad.

Interkerkelijke samenwerking

 • Bestaande aspecten (kanselruil raad van kerken, middagpauzedienst, weeksluitingen in verzorgingshuizen, IJC-diensten) blijven gehandhaafd.
 • Vormen van interkerkelijke samenwerking zoeken voor zover die versterkend kunnen zijn voor onze eigen situatie (tienerwerk bijvoorbeeld).
 • We onderschrijven dat meer samenwerking heel goed zou kunnen zijn voor de impact van de kerken binnen onze stadsgemeenschap, maar nemen in dezen als kleine gemeente geen initiatief. We zullen per situatie beslissen of we in eventuele nieuwe initiatieven participeren, maar uitgangspunt is een terughoudend beleid in dezen.Prioriteit: laag. Uitvoer: kerkenraad

Takenpakket gemeentelijk werker

Onderdeel van het vaststellen van een beleidsplan is ook een bij dat beleidsplan passend takenpakket voor de voorganger.
Daarbij gaat het om een keuze:

– Bij welke nieuwe initiatieven wordt de voorganger ingezet en waarom daar wel/niet?

4 Beloningsbeleid

De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl. De voorganger / gemeentelijk werker van de Vrije Evangelische Gemeente betreft een zelfstandige zonder personeel. De gemeentelijk werker wordt ingehuurd op basis van een inhuurovereenkomst, waarbij de beloning in lijn ligt met de beloningsregeling van de Bond. De betreffende gemeentelijk werker wordt tevens ingehuurd door een zustergemeente uit de Bond.

Binnen de Vrij Evangelische Gemeente Meppel gaan regelmatig sprekers voor uit andere (bonds)gemeenten. Voor de sprekers- en reiskostenvergoeding voor gastsprekers wordt geheel aangesloten bij het normenkader zoals gesteld door de bond.

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5 Doelstelling/visie

Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door:
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift;
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.

6 Verslag activiteiten over het jaar 2020

Het nieuwe jaar beginnen we met een nieuwjaarsdienst op de eerste zondag van het nieuwe jaar. Daarna beginnen in januari weer de activiteiten. Zoals: de ouderenmiddag, bijbelstudies, ontmoetingsavonden, bidstonden, enz.  Maar in maart kwam er een abrupt einde aan al deze activiteiten van wege Corona.  Wij dachten dat dit enkele weken in beslag zou nemen, maar het werd het hele jaar. Helaas er werd niks meer gedaan. Tot dat we wel weer iets moesten voor de binding met de leden. Er kwamen al naar twee weken televisie uitzendingen samen met onze zustergemeente in Zwolle. In september zijn wij zelf met streaming begonnen. Er kwam een weekbrief met de mededelingen van de week. Vergaderingen werden on-line geprobeerd, maar beter is met contact. Die vonden in september met de kerkenraad plaats in de kerk op 1,5 meter afstand met maximaal 5 personen. Het was een jaar van improviseren. Wat veel energie heeft gekost maar niet het resultaat heeft opgeleverd wat verwacht werd. Hoelang zal het nog zo blijven ?  Wij weten het niet. Maar wij vertrouwen er op dat de Heer uitkomst zal bieden voor Zijn gemeente en haar leden. En we hopen dat er gauw weer diensten gehouden kunnen worden.

7 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Baten en Lasten
 begroting rekening rekening
2020 2020 2019
 
baten
 
 Opbrengsten uit bezittingen  €                    10.250  €                    7.182  €                    8.211
 Bijdragen gemeenteleden  €                    30.900  €                 32.553  €                 26.355
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €                      4.350  €                 19.640  €                    1.961
Totaal baten  €                    45.500  €                 59.376  €                 36.527
 
lasten
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €                    31.850  €                 28.841  €                 21.484
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €                      5.500  €                 12.509  €                    4.793
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €                               –  €                             –
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €                      8.200  €                 10.243  €                    2.507
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €                               –  €                             –
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €                      3.000  €                    1.983  €                    1.587
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  €                               –  €                             –  €                             –
Totaal lasten  €                    48.550  €                 53.576  €                 30.372
 
Resultaat (baten – lasten)  €                     -3.050  €                    5.800  €                    6.155

 

Geef een reactie