ANBI

ANBI-gegevens VEG Meppel

De Vrije Evangelische Gemeente inclusief alle onderdelen daarvan zoals zending, jeugdwerk, etc. is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst erkend, zodat uw giften, onder voorwaarden, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

U vindt hier de ANBI-gegevens van onze gemeente:

1 Algemene gegevens

Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Meppel
Telefoonnummer: (0522) 281576
RSIN / Fiscaalnummer: 003744164
Websiteadres: www.vegmeppel.nl
Email: secretariaat@vegmeppel.nl
Adres: Julianastraat 32
Postcode en plaats: 7941 JC Meppel
Postadres: Julianastraat 32
Postcode en plaats: 7941 JC Meppel

De Vrije Evangelische Gemeente Meppel is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 1948. De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

2 Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Meppel ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3 Beleidsplan

VEG Meppel  Periode 2020-2023

Vasthouden en verdergaan

Inleiding:

In dit beleidsplan omschrijven we het beleid van onze gemeente in de komende vier jaar. Door met dit beleidsplan in te stemmen weten we ons als totale gemeente  verantwoordelijk voor de realisering van dit beleid en de uitvoer van de plannen die daaruit voortvloeien.

Uitgangspunt voor dit beleidsplan is dat we inzetten op wat er momenteel aan bestaande initiatieven en activiteiten is. Daaraan voegen we geen nieuwe initiatieven toe die niet in directe relatie staan tot wat we nu doen. Vanuit wat we nu doen werken we aan verdieping en versterking. Vandaar ook het motto: vasthouden en verdergaan.

Belangrijk in dit beleidsplan is naast dat uitgangspunt ook de bevordering van het gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het geheel en het optimaliseren van draagvlak en versterken van eigenaarschap bij alle gemeenteleden en daarin ook bij de gemeente als geheel.

 

Toelichting bij het motto

Het motto voor het beleidsplan van de komende vier jaar(vasthouden en verdergaan) is ontleend aan de hoofdlijn voor het beleid in deze beleidsperiode.

Vasthouden staat voor het gegeven dat het beleid voor de komende vier jaar niet is gericht op nieuwe ontwikkelingen en initiatieven die los staan van wat we nu al doen. We richten ons in deze periode op het bestaande, zowel als het gaat om het activiteitenpakket als ook gelet op de koers die we als gemeente varen in de manier waarop we samen gemeente zijn en de manier waarop we ons als gemeente naar buiten toe profileren en present zijn in de stad. Dat betekent dat het beleid voor de komende vier jaar vooral gericht is op balans, het voortzetten van de lijn van de afgelopen vier jaar en binnen en vanuit die beleidslijnen willen we consolideren en aanvullen waar mogelijk en waar nodig.

Verdergaan staat voor het gegeven dat het uitgangspunten kiezen in consolideren en voortzetten van de beleidslijnen van de afgelopen periode niet betekent dat ”alles blijft zoals het is”.  Binnen het bestaande valt er nog het nodige te verdiepen, aan te vullen en te verbeteren. Daarop zal het beleid zich richten en worden ook initiatieven ontplooid. Welke de verbeterpunten zijn staat onder het kopje: ”beleidsprioriteiten voor de komende periode”, in de paragrafen daarna wordt aangeduid welke initiatieven daartoe zulken worden ontwikkeld. Duidelijk wordt daar ook dat het allemaal initiatieven zijn die voortkomen uit of in het verlengde liggen van het huidige beleid. Voor nieuwe ontwikkelingen los van het huidige beleid is in dit beleidsplan geen ruimte. Uiteraard kan het altijd zo zijn dat door niet te voorziene ontwikkelingen de bestaande activiteiten/kaders verdwijnen en en/of nieuwe activiteiten/kaders een plek krijgen. Het beleid is daarop in de komende beleidsperiode niet gericht.

 

 Missie

De missie van de VEG Meppel voor de komende vier jaar is zich verder te ontwikkelen tot een gemeente die:

 • Gestalte geeft aan diepgang op gebied van geloofskennis en verscheidenheid op gebied van geloofsbeleving
 • Haar missionaire roeping gestalte geeft door een naar buiten gerichte houding zowel in activiteiten als in contacten.
 • Een veilige plek is voor de huidige generatie en een open vizier heeft naar de

nieuwe generatie.

 • Onderlinge verbondenheid stimuleert, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wie de gemeente is en wat ze doet bevordert en draagvlak daarvoor creëert en versterkt.

  

Activiteiten in de komen de periode:

Activiteiten binnen de eigen gemeente

 • Erediensten op zondagmorgen
 • Bijzondere diensten: in het kader van het kerkelijk jaar, WZE-dienst, Israelzondag, Michazondag zondag voor het werelddiakonaat, verdiepingsdiensten, doop- en avondmaalsdiensten.
 • Gemeenteontmoetingsavonden
 • Gebedsmoment
 • Vrouwengroep
 • Ouderenmiddagen
 • Kerstviering (deels ook missionair)
 • Sing-ins (deels ook missionair)
 • Ca-ke (deels ook missionair)

Activiteiten die missionair/diaconaal/naar buiten gericht zijn:

 • Zomerevent
 • Kindermiddagen
 • Gezinsevent
 • Missionair event
 • Kerstnachtdienst
 • Project kerk en school
 • Actieve rol in activiteiten Missie in Meppel (jaarlijks event, Alpha, Paasjubel, gebedsactiviteiten).

  

Beleidsprioriteiten voor de komende periode

In het inleidende gedeelte van dit beleidsplan is al gezegd dat we ons vooral richten op  consolideren van het bestaande en aansluiten bij de huidige beleidskaders en de activiteiten en initiatieven die van daaruit ontwikkeld zijn (het aspect ”vasthouden” in het motto van dit beleidsplan).

Tegelijk is ook aangegeven dat we binnen die kaders wel gestalte willen geven aan verdieping, aanvulling en uitbreiding. Het aspect “verdergaan” in het motto van dit beleidsplan).

In dat kader hebben we de volgende ontwikkelthema’s geformuleerd:

 • Versterken en verbeteren van “verbonden gemeenschap” zijn.
 • Gestalte geven aan en bevorderen van ruimte voor verscheidenheid in geloofsbeleving
 • Staan voor wat we doen: eigenaarschap/draagvlak/medeverantwoordelijkheid van ieder voor het geheel.
 • Visie ontwikkelen op de toegevoegde waarde van missionaire activiteiten: geen verkapte ledenwerfacties, toegevoegde waarde ligt in het uitdragen van het evangelie/onze boodschap in onze stad/omgeving. Groei van ledenaantal kan effect zijn maar is geen doelstelling.
 • De nieuwe generatie niet vergeten
 • Omzien naar elkaar

  

Realisering ontwikkelthema’s

Verbonden gemeenschap:

Eigenlijk is dit een thema wat als een rode draad door alle facetten van ons gemeente-zijn heenloopt. Dit thema komt steeds terug in allerlei dingende we doen en in onze manier van omgaan met elkaar.

Bevorderen van verbondenheid en gemeenschap kan door:

 • Stimuleren van persoonlijke (1 op 1) contacten.
 • Ontmoeting rond de maaltijd (samen eten)
 • Avondmaal vieren: kan het ook anders, meer op verbondenheid gericht?
 • Met bestaande (pastoraat)groepen ontmoetingsmoment(en) creëren.
 • Samen dingen doen (bijvoorbeeld, deelverantwoordelijkheid bij Paasevent)
 • Bevorderen van onderling pastoraat

Het realiseren van dit aspect wordt opgepakt door de kerkenraad/meedenkraad. Daarin zijn drie opties denkbaar:

 • Voor bepaalde deelaspecten van dit ontwikkelthema kan een projectgroep worden gevormd die een afgebakende opdracht krijgt rondom het uitwerken van een bepaald facet van dit ontwikkelthema. Kenmerkend voor zo’n projectgroep is: tijdelijkheid, beperkte/ afgebakende termijn, beperkte/afgebakende taakbelasting/tijdsinvestering.
 • Een bepaald aspect van dit ontwikkelthema wordt opgepakt door een bestaande werkgroep of commissie (WZE bijvoorbeeld).
 • De kerkenraad/meedenkraad of een deel daarvan kan een bepaald facet oppakken en realiseren.

OPMERKING: De realisering van dit ontwikkelthema is in alle deelfacetten gericht op bevordering hiervan binnen de bestaande kaders en activiteiten. Het gaat hier nergens om nieuwe, los staande activiteiten/initiatieven.

 

 Verscheidenheid in geloofsbeleving

De verscheidenheid in de gemeente is een gegeven wat aanwezig is in de gemeente, wat eigen is aan de gemeente en waarvoor we ruimte willen bieden in de gemeente! Die ruimte krijgt vooral gestalte door verscheidenheid in diensten, zowel qua vorm als qua  inhoud. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

 • bredere muziekcultuur. Geen noodoplossing vanwege gebrek aan organisten maar een bewuste keuze vanwege de toegevoegde waarde van een bredere muziekcultuur.
 • Verbreding liedrepertoire. Realiseren van het lied van de maand (elke maand een nieuw lied uit NLB, Opwekking o.i.d.)
 • Meer variatie in bestaande bijzondere diensten zoals bijvoorbeeld wijze van avondmaalsviering en herdenken overledenen.
 • Nieuwe vormen in bestaande erediensten: andere vorm van gebeden, opzet van de dienst, lectoraat etc.
 • Aandacht voor bepaalde thema’s die binnen de kerk worden aangedragen (Israël, Micha-zondag etc.).

Realisering van dit ontwikkelthema door middel van het instellen van een commissie erediensten die is samengesteld uit de voorganger, een kerkenraadslid en twee gemeenteleden. Zij denken over bovenstaande opties na en geven die op een bij onze gemeente passende manier gestalte en ook in de juiste bij onze situatie passende dosering (niet alles tegelijk).

 

 Eigenaarschap/draagvlak

Het beleidsplan is een plan van de gemeente als geheel. Dat betekent dat ieder gemeentelid medeverantwoordelijk is voor alle onderdelen van het beleidsplan. Wat we doen is “van ons allemaal”, ieder gemeentelid is “eigenaar” van alles wat vanuit de gemeente gebeurt. Beleidspunt voor de komend jaren is dat het besef van verantwoordelijkheid en eigenaarschap meer zichtbaar wordt.

Spanningsveld bij dit punt is dat natuurlijk niet ieder gemeentelid op dezelfde manier actief en uitvoerend betrokken kan zijn (de wijze van  betrokkenheid  verschilt dus per persoon en per activiteit, maar dat we wel een collectief eigenaarschap en besef van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel willen bevorderen.

 • Op dit punt is de positie van de kerkenraad cruciaal: die is namens de leden verantwoordelijk voor alles wat gebeurt. Belangrijk is dat de kerkenraad als geheel en ieder kerkenraadslid afzonderlijk zich bewust is van dat eigenaarschap en die medeverantwoordelijkheid en van daaruit draagvlak uitdraagt en uitstraalt naar de gemeente.
 • In dit proces is belangrijk dat de kerkenraad zich realiseert dat we vooral gemeente van doeners zijn en zoeken naar een daarbij passende manier van verbonden zijn, medeverantwoordelijk zijn en eigenaar zijn van gemeenteleden. Gelet op de leeftijdsopbouw van de gemeente is belangrijk om daarbij mogelijkheden maar ook grenzen onder ogen te zien van wat mogelijk is. Dat speelt zowel op praktisch/uitvoerend als ook op leidinggevend/bestuurlijk niveau: de mogelijkheden worden niet groter naarmate mensen ouder worden en er onvoldoende aanwas is vanuit jongere generaties. Die situatie kan ook tussentijdse beleidsaanpassingen noodzakelijk maken.
 • Voor dit ontwikkelthema is informeren en betrokken blijven essentieel. Kerntaak voor de kerkenraad is gemeenteleden informeren, nadenken over de vraag hoe zij dat op een effectieve manier kunnen doen en zo de betrokkenheid van ieder gemeentelid kunnen bevorderen

De nadere bezinning op en de uitwerking van dit punt ligt in eerste instantie bij de kerkenraad/meedenkraad, die kan er voor kiezen om hiervoor ook een projectgroep in het leven te roepen.

 

 Missionair: waarom en hoe?

Als gemeente zijn we missionaire gemeente. Dat krijgt gestalte door:

 • Organiseren van een aantal missionaire activiteiten (eerder al genoemd).
 • Betrokkenheid bij zendingswerkers die die namens ons (vanuit de Bond) zijn uitgezonden (collecten, voorbede, informatie, kledingactie).
 • Zelf gestalte geven aan wereldwijde vormen van zending/diaconaat (adoptiefonds).
 • Bevorderen van een missionaire levenshouding van elk gemeentelid afzonderlijk.

Versterken van het missionaire aspect van onze gemeente is wenselijk, noodzakelijk en vooral ook mogelijk. In dat kader is versterking van het functioneren van de WZE belangrijk aandachtspunt voor beleid. Concreet kan de WZE aan de slag door:

 • Ontwikkelen van visie binnen de gemeente op eigen missionaire activiteiten: het gaat niet om vergroting van ledental maar om hoorbaar en zichtbaar maken van de Boodschap van het Evangelie in de eigen concrete context.
 • Op aansprekende wijze informeren van de gemeente over wat zendingswerkers doen en wat hen bezighoudt. Naast rondzendbrieven in de maandbode valt ook te denken aan filmpjes of ander digitaal informatiemateriaal, via beamer, gekoppeld aan voorbede voor zendingswerkers in diensten. Ook een avond of (beter nog) jaarlijkse  zendingsdienst, zo mogelijk met medewerking van een zendingswerker in actieve dienst of iemand namens een organisatie met wie we samenwerken (Dorcas/Compassion) is een optie.
 • Bevorderen van levenshouding bij gemeenteleden in hun persoonlijke situatie door hiervoor jaarlijks aandacht te vragen op een gemeenteontmoetingsavond, in een (speciale?) dienst en dat te doen in combinatie met een project of activiteit  s.m. een organisatie als Stichting Present.

  

De nieuwe generatie niet vergeten

Dit ontwikkelpunt is deels bestaand, daarbij kun je denken aan de kindermiddagen, het gezinsevent, kerk en school en gezinsdiensten.

Gelet op de samenstelling van onze gemeente  zetten we op dit ontwikkelthema geen actief beleid. We zijn en blijven alert op de instroom van nieuwe gezinnen: incidenteel is er een gezin in een dienst wat zich oriënteert op een/onze gemeente.

Kerntaak in dezen: geen actief beleid, geen concrete acties, alert blijven op nieuwe gezinnen of gezinnen die incidenteel deelnemen aan bestaande activiteiten (zowel diensten als andere activiteiten) en van daaruit verbinden en mogelijkheden onderzoeken en uitbouwen.

 

Overige aandachtspunten

Naast alle bovenstaande bouwstenen en facetten van beleid voor de komende vier jaar zijn er ook  een aantal algemene aandachtspunten die liggen in de sfeer van randvoorwaarden.

 • Ontwikkelen van financieel beleid waardoor het mogelijk is om alle beleidsvoornemens te realiseren en als gemeente te (blijven) functioneren. Dat houdt in dat gewerkt wordt met deelbegrotingen (kosten van afzonderlijke activiteiten/initiatieven), met meerjarenbegrotingen voor langlopende zaken (investeringen en onderhoud gebouwen) en dat er structurele inkomstenbronnen worden benut en gezocht (collecten, vrijwillige bijdragen, subsidies, fondsen, financiële acties).
 • PR en communicatie, zowel, extern (bekendmaken aan anderen wie we zijn en wat we doen d.m.v. folders, posters, persberichten, website, social media) als ook intern (maandbode, mededelingen via beamer, overige relevante informatiekanalen voor zover mogelijk en nodig). Het ontwerpen en gebruiken van een huisstijl is onderdeel hiervan.
 • Verbondenheid binnen de Bond: we zijn als gemeente verbonden met de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en zijn daarom ook (mede)verantwoordelijk voor het bevorderen en gestalte geven en mogelijk maken van die verbondenheid. Die verantwoordelijkheid is er in financiële zin (Bondsbijdrage per lid per jaar), in participerende zin (actieve deelname aan bijeenkomsten op landelijk en regionaal niveau) en in uitvoerende zin (beschikbaarheid van individuele gemeenteleden voor bestuurlijke of praktisch/uitvoerende taken/werkzaamheden binnen de Bond).
 • Plaatselijke oecumene: gestalte geven aan en daadwerkelijk bevorderen van en een bijdrage leveren aan verbondenheid en samenwerken van kerken in Meppel. In dat kader past deelname aan Missie in Meppel, maar ook het bevorderen van en mede gestalte geven aan andere relevante vormen van samenwerken zoals het pastoresconvent en het platform van kerken en het beschikbaar zijn voor het realiseren van initiatieven van daaruit.

 

 

4 Beloningsbeleid

De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl. De voorganger / gemeentelijk werker van de Vrije Evangelische Gemeente betreft een zelfstandige zonder personeel. De gemeentelijk werker wordt ingehuurd op basis van een inhuurovereenkomst, waarbij de beloning in lijn ligt met de beloningsregeling van de Bond. De betreffende gemeentelijk werker wordt tevens ingehuurd door een zustergemeente uit de Bond.

Binnen de Vrij Evangelische Gemeente Meppel gaan regelmatig sprekers voor uit andere (bonds)gemeenten. Voor de sprekers- en reiskostenvergoeding voor gastsprekers wordt geheel aangesloten bij het normenkader zoals gesteld door de bond.

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5 Doelstelling/visie

Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door:
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift;
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.

6 Verslag activiteiten over het jaar 2022

De eerste activiteiten konden nog geen doorgang vinden daar we weer in Lock-douwn zaten, gelukkig niet zo erg lang meer. Daarna konden de samenkomsten weer beginnen en kwamen de door de weekse activiteiten weer opgang.  Eerst kwamen we weer met de kleinere vergaderingen  in het lokaal van de kerk samen, daarna in februari werden de maandelijkse ontmoetingsavonden weer georganiseerd. Ook kwamen de ouderen weer samen in het lokaal voor hun ontmoeting met elkaar op de middag. Door hun hoge leeftijd komen ze s’avonds niet meer uit huis, vandaar dit eigen moment. In maart en november hebben we onze jaarlijkse leden vergaderingen, waar het wel en wee van de gemeente aan de orde kwam. In de zomer hebben we een jaarlijkse BBQ om met elkaar op een ontspannen manier het winterseizoen af te sluiten. Ook hebben we twee keer per jaar een openlucht dienst. Eén keer in de zomer periode en op kerstavond de traditie getrouwe Kerstnachtdienst in het Wilhelmina park.  Maandelijks geven wij ons gemeenteblad uit waar alles in staat voor de komende maand. Wekelijks ontvangen de leden en vrienden het laatste nieuws via de mail en hen die geen mail hebben krijgen de nieuwsbrief op papier. Ook konden we dit jaar weer de Sing In houden nl. in April- September en November. Deze diensten trekken veel belangstelling van buiten onze gemeente.  Zulke momenten zijn goed voor de gemeente opbouw.  Wij zijn een kleine maar dappere gemeente en vertrouwen op ons geloof in de éne Heer.

 

7 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Baten en Lasten
 begroting rekening rekening
2022 2022 2021
 
baten
 
 Opbrengsten uit bezittingen  €                      8.650  €                    8.890  €                     7.857
 Bijdragen gemeenteleden  €                    30.400  €                 26.826  €                  26.587
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €                      1.950  €                    2.124  €                  15.225
Totaal baten  €                    41.000  €                 37.840  €                49.669
 
lasten
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €                    31.850  €                 31.128  €                31.161
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €                     4.800  €                   3.727  €                  4.315
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €                               –  €                             –
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €                      7.000  €                 6.533  €                  19.973
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €                               –  €                             –
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €                      2.350  €                    2.377  €                  2.401
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  €                               –  €                             –  €                             –
Totaal lasten  €                    46.000  €                 43.766  €                  57.850
 
Resultaat (baten – lasten)  €                     -5.000  €                    -5.925  €                  -8.182

8.Toelichting op resultaat

Ten opzichte van de begroting is er een groter negatief saldo. Voornamelijk veroorzaakt door een  terugloop van vrijwillige bijdragen en giften,  daarnaast is een vaste huurder van het kerkgebouw  uitgeweken naar een andere locatie, met als gevolg verminderde huuropbrengsten kerkgebouw en verhoging van de energielasten

9.Verklaring controle Jaarrekening en Administratie

Hierbij verklaart de kerkenraad / dagelijks bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Meppel , dat de
administratie en jaarrekening van het jaar 2022 door minimaal twee onafhankelijke financieel deskundigen is
gecontroleerd en in orde bevonden. Daarbij is het Model Controle Verslag VEG gevolgd.
De jaarrekening en de bevindingen van de controlecommissie zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de
ledenvergadering.
De goedkeuring door de ledenvergadering heeft op 29 maart 2023 plaatsgevonden.

Geef een reactie